Sisäkatto-/väliseinäasentajan tehtävän kuvaus

Ennen työmaan aloitusta työnjohto yhdessä yksikönpäällikön kanssa valitsee asentajat työmaalle. Jos
asentajia on useampi, sovitaan työryhmälle etumies ns. ”nokkamies”. Jos asentaja on yksin työmaalla,
kuuluu hänelle myös ns. nokkamiehen tehtävät.

Työmaan aloitus:

 • Työnjohtaja käy nokkamiehen kanssa läpi seuraavat asiat ennen työmaan aloitusta:
  • suunnitelmat tarvittavassa laajuudessa, esim.:
   • työ- ja rakennusselostus
   • kuvat (huom. tarkennukset, esim. detaljit)
   • materiaalit, määräluettelot ja logistiikka suunnitelmat
   • aikataulut ja resurssit
   • työjärjestykset
   • työturvallisuus
   • muut mahdolliset työmaata koskevat erityispiirteet
  • projektin yhteyshenkilöt (vastaava- ja hoitava työnjohtaja)
  • työhinnat (hinnastosta poikkeavat)
 • urakkamaksujen jakoperusteet sovitaan yhdessä työryhmän kanssa kirjallisesti ennen työmaanaloitusta sekä myös silloin, kun projektille tulee lisää työvoimaa kesken urakan.

Työryhmän etumies ”nokkamies”– ensisijaiset tehtävät:

 • jos työnjohtaja on perustanut projektille Whatsapp-ryhmän, tulee tarvittava kommunikointi tapahtua ryhmän kautta
 • päivittäinen yhteydenpito: muut urakoitsijat /oma työnjohto sekä tarvittaessa nokkamies- ja
 • urakoitsijapalaverit.
 • työnsuunnittelu: asentajien riittävyys ja työjärjestys yhdessä työnjohtajan kanssa
 • materiaalien riittävyyden kartoitus/tilaus tarvittaessa työjohdon kanssa
  • lisätilaukset kartoitettava ja tilattava työnjohdolta keskitetysti riittävän ajoissa (1-5pv etukäteen, sovitaan työmaan aloituksessa)
 • materiaalilogistiikan vastuu työkohteessa (materiaalien vastaanotto, siirrot varastoon / kerroksiin)
 • laskutuntien selvittäminen ja kuittaus viikoittain tai sovitusti (nokkamiehen tehtävä on tarkistaa tuntikirjaukset ennen kuin hän vie ne keskitetysti kuitattavaksi). Toimitetaan kuittauksen jälkeen työnjohdolle viipymättä.
 • merkittävästi urakkasuoritukseen vaikuttavat muutos- ja lisätöiden esiintyessä tarvitaan näille lisäselvitys työnjohdolta.
 • työsuojelu / työturvallisuus / turvallinen työympäristö (työturvallisuus velvoitteet/suunnitelmat)
  • perehdytys tilaajalta
  • konsernin työturvallisuussuunnitelma (katso erillinen ohje)
  • mahdollinen työmaakohtainen työturvallisuussuunnitelma, joka on työnjohtajan kohteelle laatima)
 • itselle luovutus tapauskohtaisesti
 • projektin päätyttyä tulee käydä lyhyt palautekeskustelu (nokkamies ja työnjohtaja)
 • jos/kun työmaa keskeytyy, meistä riippumattomista syistä, tulee seuraavat asiat varmistaa:
  • työjohtajaa ja tilaajaa tulee viipymättä informoida jos/kun työmaa keskeytyy
  • työvälineet ja telineet joko lukitaan sovittuun tilaan tai poistetaan työmaalta.
  • asennettavat materiaalit suojataan ja merkitään tarvittaessa.

Asentajan tehtävät:

 • jos työnjohtaja on perustanut projektille Whatsapp-ryhmän, tulee tarvittava kommunikointi tapahtua ryhmän kautta
 • perusmittaukset tilaajan antamista lähtölinjoista
 • linjaukset, korkojenajo ja seuranta liittyviin rakenteisiin
 • telineiden kasaus ja niiden siirrot
 • materiaalien riittävyyden kartoitus/tilaus tarvittaessa työjohdon kanssa
  • lisätilaukset kartoitettava ja tilattava työnjohdolta keskitetysti riittävän ajoissa (1-5pv etukäteen, sovitaan työmaan aloituksessa)
 • normaalit tekniikka vaiheet ja niiden selvitys esim. aikataulu, sijainti, aukkojen koot jne.
 • toimia suunnitelmien mukaan (työselitys, huoneselitykset, piirustukset, materiaalin käyttösuunnitelma)
 • otsien ja niiden paikkojen mittaus (tilaajan antamista pisteistä)
 • yhteydenpito eri urakoitsijoihin (aikataulun seuranta)
 • asennustarvikkeiden, telineiden ja työkalujen päivittäinen huolehtiminen
 • työturvallisuus ja sen ylläpito (kuuluu jokaiselle rakentajalle)
 • asennustarvikkeiden siirto seuraavaan työpisteeseen
 • jätteiden keräys ja lajittelu sovittuun paikkaan aloituspalaverissa sovitun mukaisesti
 • itselle luovutus, työn vastaanotto ja loppumittaus sovitun mukaan
 • materiaalien keräys (lajiteltuna ja järjesteltynä) yhteen sovittuun paikkaan työmaan tyhjennystä varten sekä loppusiivous omien jätteiden osalta.
 • lomat/pekkaspäivät/sairas poissaolot ilmoitetaan työjohtajalle

Erikseen sovittavat asiat huomioon ottaen (sopimukset):

 • normaalista urakkasuorituksesta poikkeavat haitat/työt varmistettava työjohdolta
 • apurunkojen teko sovittava erikseen
 • kenelle kuuluu materiaalin siirrot
 • mitä sovittu jätteidenkäsittelystä
 • onko välitavoitteita työvaiheittain
 • lisä- ja muutostyö tuntien kuittaus (kuka kuittaa ja keneltä)
 • muut erikseen sovittavat tehtävät (nimetty henkilö)
 • osallistuminen (tarvittaessa) työmaan palavereihin (ellei nokkamiestä niin nimetty henkilö)

Uuden asentajan perehdyttäminen ja koulutus:

 • uusi asentaja saa palkkauksen yhteydessä ja ennen ensimmäiselle työmaalle siirtymistä yksikönpäälliköltä / työnjohdolta perehdytyksen (katso työjohdon laatujärjestelmä), jonka jälkeen asentajalle sovitaan kouluttaja työmaan asentajaryhmästä.
 • kouluttajalle maksetaan erillinen kouluttajakorvaus
 • kouluttaja vastaa uuden asentajan koulutuksesta seuraavasti:
  • materiaalit ja asennustavat sekä siihen tarvittavat välineet
  • työn laadun seuranta
  • palaute-/kehityskeskustelu (työnjohtaja mukana)
  • työnjohtajan kanssa keskustellaan jatkosta koeajan umpeutumisen yhteydessä

Laadunvarmistus:

 • toimia yrityksen arvojen mukaisesti
 • projektin laadunvarmistus on lähtökohtaisesti asentajan vastuulla. Työnjohtajalla on velvollisuus puuttua puutteisiin jne. Yksikönpäällikkö tukee työnjohtajaa.
 • käydään läpi projektin aikana sekä projektin päätyttyä palautekeskustelun yhteydessä

Luotettava kumppani logoAAA luottoluokitus logo  RALA-pätevyys RTN jäsenyritys

Copyright © 2024 Sisustus-Nummi Oy
Lähetä tarjouspyyntö