Yksikönpäällikön (laskijan) tehtävän kuvaus

Yksikönpäällikkö raportoi Konsernin toimitusjohtajalle. Yksikönpäällikkö on tulosvastuussa omasta
yksiköstään. Yksikönpäällikkö toimii yksikkönsä toimihenkilöiden (Työnjohto, Toimistoinsinööri,
Varastovastaava, Autokuski, Autoyksikkö) esimiehenä.

Projektit

 • tarjouslaskenta
  • Ennakkotarjous/Tarjous
   • Tarkistetaan tarjousedellytykset varmistamalla toimeksiannon sopivuus yrityksen toimintaan ja henkilöstön ammattitaitoon. Tarkistetaan toteutusaikataulu sekä materiaalien ja henkilöresurssien saanti.
   • Materiaalihinnat -> Vuosisopimuksista poikkeavat projektikohtaisten hintojen sopiminen ja kilpailutus, mikäli mahdollista vaihtaa tuotteita.
   • Mahdolliset järkevämmät tuotteet ja rakenteet kyselyyn/hyväksyttäväksi valvojalle
   • Yhteydenpito tilaajiin tarjousten jättämisen jälkeen. (ns. perään kysely)

 • Sopimusneuvottelu/Sopimus
  • Tarkistetaan sopimusneuvottelussa, että molemmat osapuolet ymmärtävät samalla tavalla sopimukseen sisältyvät vastuut ja velvollisuudet. Tarkistetaan suunnitelmien toteutuskelpoisuus ja ohjataan asiakasta teknisesti taloudellisesti ja aikataulullisesti oikeisiin ratkaisuihin.
  • Vahvistetaan suulliset tilaukset kirjallisesti. Liitetään tilausvahvistukseen sopimustekniset asiat, jos varsinaista sopimusta ei tehdä (vähintään tarjous, lisähintaluettelo ja toimitusehdot)
  • Maksuerätaulukon tekeminen.
  • Asiakkaan maksukyvyn tarkastaminen esim. Bisnode
  • Tarvittaessa Työnjohtaja/Nokkamies mukaan neuvotteluihin.

 • Projektin suunnittelu
  • Projekti perustetaan toiminnanohjausjärjestelmään (Lemonsoft)
  • Projektikansio perustetaan (sekä fyysinen kuin myös Y-kansioon) jossa varmistetaan, että Työnjohtaja saa kaikki tarvittavan tiedon kohteesta ja että kaikki tarvittava dokumentaatio löytyy palvelimen projektikansiosta ja tilanteen vaatiessa myös fyysisestä projektikansiosta. Tarvittavat tiedot ovat vähintään seuraavat:
   • Sopimus (Tarjous)
   • Suunnitelma asiakirjat
   • Materiaali ja hankintahinnat
   • Maksuerätaulukko
  • Lisätään projekti työsuunnitelmaan
  • Aikataulutetaan työmaa
  • Lisätään projekti tilauskantaan
  • Työjohtajan valinta projektille
  • Työnjohtajan perehdytys projektiin (katso erillinen ”Projektin käynnistäminen” dokumentti)

 • Projektin käynnistys (katso erillinen ”Projektin käynnistäminen” dokumentti)
  • Työnjohtajalle tulee pitää aloituspalaveri, jossa käydään läpi seuraavat:
   • Aikataulutus sekä resurssointi (vuokratyövoima/aliurakoitsijat)
   • Positiokohtainen läpikäynti suurpiirteittäin
    • Sijainti kohteessa
    • Materiaalihankinnat ja hinnat (projektikohtaiset ja/tai sopimushinnat)
    • Position erityisratkaisujen läpikäynti
   • Sakolliset välitavoitteet
   • Laskutuksen suunnittelu:
    • mahdolliset maksuerätaulukot
    • Jos maksuerätaulukkoa ei ole selvitetään laskutusta koskevat asiat

 • Projektin aikana:
  • lisä- ja muutostyöt
  • Työnjohdon tukeminen hankinnoissa (erikoismateriaalit, pitkät toimitusajat, vuokratyövoima jne.)
  • Työnjohdon tuki häiriötilanteissa (sisäiset/ulkoiset)

 • Projektin lopetus
  • Projektin taloudellinen loppuselvitys asiakkaan kanssa. Pyydettävä tarvittaessa ja tapauskohtaisesti.
  • Projektin yhteenveto keskustelu Työnjohtajan kanssa
  • Asiakaspalautteiden analysointi ja epäkohdista keskustelu

 • Projektien taloudellinen seuranta:
  • Projektiaikainen laskutuksen seuranta ja reagointi ajoissa tarvittaessa
  • Loppulaskelman läpikäynti yhdessä Työnjohtajan kanssa
  • Tuloksesta saadun tiedon perusteella mahdolliset korjaukset tulevia projektihinnoitteluja varten
 • Reklamaatiot
  • Työnjohtajan tukena mahdollisten reklamaatioiden tekemisessä (konsernitason mallin mukaisesti)
  • Työnjohtajan tukena mahdollisten reklamaatioiden käsittelyssä

Yksikköhintaiset hankinnat:

 • tarvittavat vuokrakoneiden/laitteiden kilpailutus ja hankinta yksikölle/projektille
 • Erikoistyökalut, tikkaat, telineet yms. kilpailutus ja hankinta yksikölle/projektille
 • Ensiaputarvike varaston ylläpito ja lisätilaukset

Rekrytointi:

 • Asentajien rekrytointi
 • Toimihenkilörekrytointi yhdessä Toimitusjohtajan kanssa
 • Harjoittelijoiden kartoitus ja yhteyksien ylläpito oppilaitoksiin
 • Uuden työntekijän palkkaus ja perehdytys (perehdytysoppaan mukaisesti)
 • Asentajien koeaikaseuranta yhdessä Työnjohtajan kanssa
 • Toimihenkilön koeaikaseuranta yhdessä Toimitusjohtajan kanssa

Asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteet:

 • Yhteydenpito asiakkaisiin mm. uusien projektien tilanne tiedustelu
 • Yhteydenpito materiaalitoimittajiin
 • Osallistuminen paikalliseen työpäällikköpalaveriin (Rakennusteollisuuden järjestämä)
 • Uusasiakas hankinta

Sisäiset kokoukset:

 • Johtoryhmä:
  • Yksikönpäällikkö kuuluu johtoryhmään. Hänen kuuluu johtoryhmässä tuoda esille oman yksikkönsä asiat, joihin tarvitaan johtoryhmältä kannanottoa ym. Johtoryhmässä päätetyt asiat, jotka tulisi tuoda yksikkötasolla tiedoksi kuuluu Yksikönpäällikön vastuulle, ellei toisin sovita.

 • Työnjohtajapalaveri:
  • Työnjohtajien kanssa kerran viikossa projektien läpikäynti ja resurssointi kartoitus.

 • Yksikön palaveri (yksikön koon ja toimihenkilömäärän mukaan):
  • kuukausitasolla järjestettävä

Tiedottaminen ja viestintä:

 • Intrapäivitysten kartoitus ja näiden edelleen vienti intravastaavalle
 • Yksikönpäällikkö tiedottaa yksikkötasolla konsernilta tulleet ohjeistukset jne. asianmukaisella tavalla
 • Media- ja viranomaisviestintä varmistettava Toimitusjohtajan kanssa. Huolehtia että yksikön sisältä ei
 • kommentoida ennen kuin käytäntö sovittu.

Työterveys ja työhyvinvointi:

 • Sairauspoissaolojen seuranta
 • Mahdolliset keskustelut työntekijän kanssa, jos on tarve
 • Mahdolliset työkykykartoitukset

Työturvallisuus:

 • Työnjohdolla on valvontavastuu projekteissa/työmailla. Yksikönpäälliköllä on velvollisuus valvoa, että Työnjohto toimii sääntöjen mukaisesti.
 • Vastuussa yksikön toimitilojen työturvallisuudesta.
 • Vastuussa että yksikön kalusto on työturvallisuuden mukainen.

Laadunvarmistus:

 • Varmistaa, että yksikön toiminta on konsernin arvojen mukaista.
 • Projektin laadunvarmistus on lähtökohtaisesti asentajan vastuulla. Työnjohtajalla on velvollisuus puuttua puutteisiin jne. Yksikönpäällikkö tukee Työnjohtajaa.

Kehityskeskustelut:

 • Yksikönpäällikkö pitää kehityskeskustelut oman yksikön toimihenkilöille

Taloushallinto:

 • Yksikön taloudellinen vastuu
 • Laskujen tarkastaminen ja hyväksyntä

Konsernin kehittämistoiminta:

 • Yksikönpäällikkö on aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa ja kehittämisessä

Luotettava kumppani logoAAA-logo  RALA-pätevyys RTN jäsenyritys

Copyright © 2024 Sisustus-Nummi Oy
Lähetä tarjouspyyntö