Työnjohdon tehtävä kuvaus

Työnjohtajan työmaavastuu alkaa siitä, kun laskija ja työnjohtaja ovat käyneet työmaan aloituspalaverin,
jossa varmistetaan, että työnjohtaja saa kaikki tarvittavan tiedon kohteesta ja että kaikki tarvittava
dokumentaatio löytyy palvelimen projektikansiosta ja tilanteen vaatiessa myös fyysisestä projektikansiosta.

Projektit:

 • Ennakoivat toimenpiteet ennen työmaan käynnistymistä:
  • materiaalien suunnittelu, -määrälaskenta sekä tilaukset
  • materiaalilogistiikka
  • asennustyön työjärjestys ja työn kesto sekä resurssointi  viikkopalaveritasolla
  • laatuvaatimukset
  • työvälineet ja kalusto
  • työturvallisuus ja –ympäristö

 • Ripustus osien valinta ja kiinnitysalustan mukaan:
  • erikoiskiinnikkeet esim. siporex yläpohjaan, kemialliset kiinnitykset kallioon tai onteloiden saumaan
  • ulkotilojen tuulikuormia varten kiila-ankkuri / kierretanko tai jäykät ripustukset kiskolukituksilla sekä Nonius-kannakejärjestelmä laaja-alaisissa levykatoissa (kipsi, Sasmox, Elam jne.)
  • saranakattojen seinäkiinnitykset esim. kipsilevyyn
  • apukannatukset katoissa, joissa kattokiinnitykset estyvät esim. kanavien vuoksi
  • runkosuunnat lvis-tekniikan mukaan.
  • korkojen tarkastus (mahtuuko katot suunnitelmien korkoihin)
  • erikoisotsat esim. peltiotsat, joissa poikkeava aine, muoto, päätykantit, erikoisväri ja niin edelleen.
  • mitoitukset työmaalla (määrämittaiset materiaalit, hukan minimointi)
  • levy / sälejakojen lähtölinjojen määritys
  • materiaalien purku ja kuljetusreitit työmaalla työkohteeseen (on usein materiaalin koko tai painorajoite).
  • alakattosuunnitelman vertaaminen asennuskohteen liittyviin suunnitelmiin ja olosuhteisiin

 • Ennen työmaan aloitusta:
  • varmistetaan ja todetaan aloitusvalmius työmaalla
  • aloituspalaveri on usein pääurakoitsijan kutsuma jossa:
   • todetaan projektin yhteyshenkilöt
   • omien resurssien vertaaminen työmaan yleisaikatauluun ja kommentointi (puhevallan säilyminen)
   • suunnitelmien mukaisuus
   • korkomerkit rakennusosittain
   • telineet
   • materiaalien vastaanotto, purkukalusto, siirrot ja varastointi
   • poikkeava tai rajoitettu työaika (ellei jo tarjouspyynnöstä ilmene)
   • aikataulu toimitusaikojen vertailua varten
   • työjärjestykset (niiden vertailu kunkin kattotyypin vaatimuksiin)
   • seinien valmius
   • LVIS-töiden valmius
   • todetaan alakaton yläpuolisten muiden työvaiheiden valmius
   • todetaan, onko kohteen kosteus / lämpötila vaatimusten mukainen.
   • päätetään toimenpiteet puuttuvien tai virheellisten suunnitelmien osalta
   • työturvallisuus vaatimukset
   • sopii/selvittää siivous velvoitteet ja jätepisteet

 • Työmaan aloitus:
 • isojen/pitkien projektien osalta perustetaan oma Whatsapp-ryhmä, jonka kautta hoidetaan
  työmaan kommunikointi keskitetysti
 • työn alussa työnjohtaja käynnistää työn pitämällä ns. startti- palaverin, jossa asentajille siirretään mahdollisimman paljon työmaata koskevaa tietoa kirjallisessa muodossa, kuten:
  • alakattopiirustukset, työselitykset tarvittavin osin, rakenneleikkaukset
  • laaditut materiaalin käyttö- ja työsuunnitelmat piirustuksiin ja pakkausohjeet toimittajille
  • huoltokirjan teko
  • urakan sisältö ja laatuvaatimukset
  • urakkarajat ja aloituskokouksessa sekä urakkasopimuksessa sovitut asiat -> asennusryhmä/nokkamies mukaan aloituskokoukseen
  • yhteyshenkilöt
  • materiaalilogistiikka
  • työjärjestykset (asennusalueet / kattotyypit)
  • aikataulut (työmaan esittämä ja oma työvaiheisiin jaettu)
  • työhinnoista sopiminen -> laskija antaa erikoishinnat työnjohtajalle – ennen aloitusta urakanjako perusteet -> urakkaryhmä päättää keskenään
  • työturvallisuus (esim. TRA, TTS ym.) projektin osalta sekä yleisesti
  • työmaakohtaiset siivous velvoitteet ja jätteiden keräyspisteet
  • muut mahdolliset työmaata koskevat erityispiirteet

 • Työn aikana:
  • varmistaa materiaalisuunnitelmien oikea määrällinen toteutuma työvaiheittain
  • varmistaa materiaalien säilyminen työmaalla asennuskuntoisena -> asennusryhmä
  • omien toimitusten oikea- aikaisuus
  • säännöllinen yhteys työmaakäynnillä työmaan työjohtoon
  • laskutuksesta huolehtiminen
  • työmenetelmien opettaminen / oppiminen (riskien kartoitus ennen vahinkoja)
  • seurata aliurakoitsijoiden / omien asennusten töiden oikea vaiheistus / etenemä
  • asennustyön laadun varmistus
  • pääurakoitsijan sopimuksen mukainen toiminta
  • maksuerien ja laskutöiden kuittaukset ajoissa
  • varmistaa, että muutos- ja lisätöistä on kirjalliset dokumentit (tilaus tai tarjous).
  • osallistua aktiivisesti urakoitsijapalavereihin
  • hoitaa levytysluvat ja vara-alueet asentajille
  • varmistaa asentajien työalueiden vastaanoton
  • huomioida ja ilmoittaa työturvallisuus uhat
  • urakan-, resurssien- ja aikataulun seuranta
  • poikkeamista raportointi (käytettävä urakoitsijahuoli- ja tai reklamaatio dokumenttipohjia)
  • itselle luovutus suunnittelu ja seuranta sovitun mukaisesti
  • jos/kun työmaa keskeytyy, meistä riippumattomista syistä, tulee seuraavat asiat varmistaa ”nokkamiehen”/asentajien kanssa:
   • työvälineet ja telineet joko lukitaan sovittuun tilaan tai poistetaan työmaalta.
   • asennettavat materiaalit suojataan ja merkitään tarvittaessa.

 • Työn valmistuttua:
  • työmaan tyhjennys omien materiaalien osalta
  • työvälineet ja telineet varastolle/seuraavalle työmaalle
  • laaditaan yhteenveto muutos- ja lisätöistä ->pyydetään sihteeriltä
  • työn luovutustarkastus
  • takuuajan vakuuksien selvittäminen -> yksikön päällikkö/sihteeriltä
  • loppumittaus
  • taloudellinen loppuselvitys ja palautekeskustelu yhdessä laskijan kanssa
  • loppulasku
  • pyydetään asiakaspalaute

Uuden asentajan perehdyttäminen ja seuranta:

 • yksikönpäällikkö perehdyttää (perehdyttämisopasta käyttäen) ennen ensimmäiselle työmaalle siirtymistä. Työnjohtaja perehdyttää tarvittaessa.
 • työnjohtaja sopii uudelle asentajalle kouluttajan ensimmäisen työmaan työryhmästä yhdessä yksikköpäällikön kanssa (katso erillinen asentajan kouluttajakorvaus dokumentti) koeajan aikana työnjohtaja seuraa ja käy säännöllisesti palautekeskustelua uuden asentajan ja hänen kouluttajansa kanssa.
 • ennen koeajan umpeutuessa työjohtaja varmistaa työsuhteen jatkuvuuden yksikönpäällikön kanssa. Hallinnolta tulee 2 viikkoa ennen koeajan umpeutumista muistutusviesti yksikönpäällikölle.

Työterveys ja hyvinvointi:

 • sairauspoissaolojen seuranta
 • mahdolliset keskustelut työntekijän kanssa, jos on tarve

Työturvallisuus:

 • työnjohdolla on valvontavastuu projekteissa/työmailla. Yksikönpäälliköllä on velvollisuus valvoa, että työnjohto toimii sääntöjen mukaisesti.

Laadunvarmistus:

 • projektin laadunvarmistus on lähtökohtaisesti asentajan vastuulla. Työnjohtajalla on velvollisuus puuttua puutteisiin jne. yksikönpäällikkö tukee työnjohtajaa.

Asentajien tuntikirjausten tarkastus:

 • työnjohtajan velvollisuus on tarkastaa asentajan tunnit ja korjata virheet/puutteet.
 • työnjohtajan velvollisuus on ohjeistaa asentajaa tuntien kirjauksessa

Sisäiset kokoukset:

 • työnjohtajapalaveri/viikkopalaveri:
  • yksikönpäällikkö käy työnjohtajien kanssa kerran viikossa projektien läpikäynnin ja resurssointi kartoituksen.
 • yksikön palaveri (yksikön koon ja toimihenkilömäärän mukaan):
  • kuukausitasolla järjestettävä

Taloushallinto:

 • projektikohtaisten laskujen tarkastaminen

Luotettava kumppani logoAAA-logo  RALA-pätevyys RTN jäsenyritys

Copyright © 2024 Sisustus-Nummi Oy
Lähetä tarjouspyyntö